ISO - manažérske systémy

červeny pasik

Implementácia a príprava na certifikáciu systémov riadenia kvality (ISO9001), ochrany životného prostredia (ISO14001) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO45001).

Výhody

 • Zvýšenie spokojnosti zákazníka
 • Vyššia produktivita a kvalita práce
 • Zníženie počtu reklamácií a sťažností
 • Minimalizácia environmentálnych dopadov a havárií
 • Minimalizácia poplatkov za odpad a pokút za znečistenie ŽP
 • Minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP
 • Zvýšenie spokojnosti a lojality zamestnancov a zlepšenie pracovných podmienok
 • Zníženie pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
 • Zlepšenie celkového riadenia organizácie 
 • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí 
 • Zlepšenie imidžu a dôkaz serióznosti

Ochrana pred požiarmi (OPP)

červeny pasik

Zabezpečovanie legislatívnych služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP).

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
 
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Koordinácia bezpečnosti na staveniskách

červeny pasik

Zabezpečovanie legislatívnych služieb v oblasti BOZP pri stavebných činnostiach.

 • Odovzdanie a prebratie staveniska
 • Oznámenie na inšpektorát práce
 • Výkon vstupných školení osôb
 • Príprava a úprava plánu BOZP
 • Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
 • Kontrolná a metodická činnosť v oblasti BOZP
 • Dohoda o vzájomnej spolupráci a vzájomná informovanosť o nebezpečenstvách a bezpečnostných opatreniach
 • Bezpečnostné podmienky výkonu práce na staveniskách

Príprava a výkon školení v oblasti BOZP a OPP

červeny pasik

1. Legislatívne školenia

 • Vstupné a opakované oboznamovanie v oblasti BOZP
 • Vstupné a opakované školenia OPP
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • Odborná príprava osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase
 • Práce vo výškach
 • Školenie vodičov
 • Školenie pre prácu s elektrickými zariadeniami (§ 20 Poučená osoba)
 • Školenia dodávateľov a návštev (aj príprava inštruktážnych filmov)

2. Školenia v oblasti BOZP

 • Zvyšovanie povedomia o BOZP (najmä pre stredný a nižší manažment)
 • Analýza rizík RISK ASSESSMENT+
 • Safety coaching COACH IN®
 • Kultúra bezpečnosti
 • Vyšetrovanie úrazov
 • Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
 • Safety procurement
 • Ako školiť BOZP? (pre vedúcich pracovníkov, ktorí si chcú školiť sami)

Bezpečnostno-technická služba (BTS)

červeny pasik

Zabezpečovanie legislatívnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostno-technickú službu (BTS). Na vykonávanie BTS je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov alebo dohodnúť zmluvne dodávateľským spôsobom so spoločnosťou oprávnenou na výkon BTS. (§21 zákona 124/2006)

Bezpečnostno-technická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostno-technická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Úlohy bezpečnostno-technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. (§22 zákona 124/2006)

Pracovná zdravotná služba (PZS)

červeny pasik

Zabezpečovanie legislatívnych služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu; ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom. (§30a zákona 355/2007)

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n) v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa najmä

 • dohľad nad pracovnými podmienkami,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 •  poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Príprava dokumentácie BOZP a OPP

červeny pasik

Príprava potrebnej dokumentácie pre spoločnosti, najmä:

 • Koncepcia politiky BOZP a program realizácie
 • Posúdenie rizika pre činnosti a pracoviská
 • Riadenie BOZP
 • Plán BOZP
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP
 • Nahlasovanie a vyšetrovanie udalostí
 • Havarijné plány
 • Traumatologické plány
 • Bezpečné pracovné a technologické postupy
 • Prevádzkové poriadky
 • Dopravné predpisy
 • Pitný režim
 • Pravidlá pre prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Pravidlá pre manipuláciu s bremenami
 • Príprava formulárov a checklistov v oblasti BOZP

Workshopy a semináre

červeny pasik
Workshopy a semináre, ktoré aktuálne ponúkame: 
 
 • Leadership
 • Change management
 • Contractor management
 • Stress management
 • Safety coaching COACH IN®
 • Kultúra bezpečnosti
 • Safety procurement
 • Analýza rizík RISK ASSESSMENT+
 • Zvyšovanie povedomia o bezpečnosti
Taktiež pripravujeme workshopy a semináre v oblasti podnikového manažmentu, komunikácie, leadershipu, systémov riadenia, podnikovej kultúry a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci priamo na mieru klienta. Vybranú tému spracujeme podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Okrem teoretických poznatkov uplatňujeme v rámci našich workshopov prepojenie teórie s praxou, teda ako danú teóriu implementovať v praxi pomocou cvičení, prípadových štúdii a hier. 

Fakturačné údaje

Health and Safety s.r.o.
Bartókova 2/d
811 01 Bratislava

IČO: 51 835 452
DIČ: 212 080 5291
IČ DPH: SK212 080 5291

 

Kontakt

  Peter Hatina
 +421 903 785 000
  peter@hatina.sk

  Teodor Hatina
 +421 911 631 481
  teodor.hatina@gmail.com

Copyright © 2019 Health and Safety

sk_SK