Kto sme

červeny pasik

Sme rodinná spoločnosť, ktorá svojim klientom ponúka poradenstvo, riešenia a komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a školenia podľa individuálnych požiadaviek klienta. Dôslednosť, efektívnosť a spokojnosť klienta sú pre nás prioritou.

Zastávame názor, že prácu treba vykonávať poctivo a kvalitne. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pôsobíme od roku 1999 – najskôr ako SZČO, a neskôr sme zmenili právnu subjektivitu na spoločnosť s ručením obmedzením.

S našimi klientmi si budujeme dlhotrvajúce partnerské vzťahy založené na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Náš tím má 50-ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, inšpekcie bezpečnosti práce, vzdelávania a výskumu bezpečnosti práce.

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti práce z medzinárodných projektov (najmä projektov Európskej komisie). Pri našej práci uplatňujeme nové svetové trendy a štandardy, a zároveň päťhviezdičkový prístup k našim zákazníkom.

Naším cieľom je priniesť do spoločnosti kultúru bezpečnosti. Spoločnostiam pomáhame porozumieť bezpečnosti pri práci a hľadať optimálne riešenia, aby boli nielen splnené legislatívne požiadavky, ale aj zavedená dobrá prax pri ich realizácii zamestnancami.

Zamestnanci by mali rozumieť nielen tomu, čo majú robiť, ale aj prečo je to dôležité a aký je zmysel jednotlivých povinností. To prispieva k znižovaniu úrazov a nebezpečných udalostí.

Dôležitými nástrojmi sú dobrá a zrozumiteľná komunikácia, motivácia zamestnancov, ich školenie, mentorovanie, a tiež coaching.

História

červeny pasik

Spoločnosť Health and Safety s.r.o. bola založená v roku 2018 ako nástupca samostatne zárobkových činných osôb (SZČO) Peter Hatina – Safety services a Ing. Teodor Hatina. Činnosť nášho tímu v oblasti BOZP a OPP siaha až do roku 1969. Spoločnosť sa rozvíja spolu s našimi doterajšími klientmi, s ktorými udržiavame úspešnú dlhodobú spoluprácu, ako aj akvizíciou nových.

Naše ciele

červeny pasik
  • Neustále zlepšovať pracovné podmienky podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov 
  • Identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať mieru rizika, a uplatňovať opatrenia a bezpečné pracovné postupy na predchádzanie úrazom a iným poškodeniam zdravia 
  • Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, školenia a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a zamestnancov našich odberateľov, a rozvíjať ich povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
  • Byť príkladom pri dodržiavaní právnych a iných požiadaviek na zaistenie BOZP, ako aj presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov a obchodných partnerov 
  • Vytvárať primerané technické, organizačné, finančné a personálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a vyčleniť prostriedky na realizáciu našej politiky 
  • Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnými právnymi požiadavkami 
  • Uprednostňovať kolektívne bezpečnostné opatrenia pred osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
  • Pri zabezpečovaní BOZP spolupracovať so zamestnancami 
  • Presadzovať dodržiavanie vysokých štandardov BOZP aj u našich zákazníkov

Náš tím

červeny pasik

Peter Hatina

Kvalifikácia:

ABT, TPO, interný audítor IMS, vyšetrovateľ TapRoot, NEBOSH International general certificate, Safety Coach

Profesné skúsenosti:

2010 – 2012  Slovenské elektrárne a.s.  – Technik BOZP
2013 – 2014  Slovnaft a.s. – Koordinátor bezpečnosti pre LDPE4 projekt
2015 – 2016  COLAS – QHSE Riaditeľ pre skupinu  (Inžinierske stavby a.s., Cesty Nitra a.s., IS-LOM s.r.o.)
2017  Jaguar land Rover – Manažér BOZP
2019-2020  Amazon – EHS Manažér
2018 – súčastnosť  Health and Safety s.r.o.  – Managing Director, expert guarantor

Projekty:

2021 – súčastnosť   Amazon FC construction – BTS2, DUS4 and LEJ5 projects

2020-2021  TEVA Genesis project – vystavba novej biotechnologickej výrobnej jednotky v Ulme v Nemecku

2016-2017   Darwin projekt – výstavba výrobného závodu Jaguar Land Rover v Nitre

2015-2016   R2 Ruskovce-Pravotice – výstavba obchvatu Bánoviec nad Bebravou

2013 – 2014   LDPE4 projekt  výstavba výrobnej jednotky na nizkohustotný polyethylénsúšč

Publikácie:

Teodor Hatina

Lektor, jeden zo zakladateľov štátneho odborného dozoru v oblasti bezpečnosti práce na Slovensku, externý vysokoškolský učiteľ, prezentácie na svetových kongresoch BOZP, autor knižných publikácii a odborných článkov, člen redakčnej rady časopisu Bezpečná práca a Journal of Occupational safety and ergonimics. 

Kvalifikácia:

ABT, TPO, interný audítor pre OHSAS18001

Profesné skúsenosti:

1971 – 1984: Riaditeľ odboru štátneho dozoru SUBP (terajší Národný inšpektorát práce)

1984 – 1998: Riaditeľ Výskumného a vzdelávacieho ústavu bezpečnosti práce

1999 – súčasnosť: SZČO v oblasti

Publikácie:

Fakturačné údaje

Health and Safety s.r.o.
Bartókova 2/d
811 01 Bratislava

IČO: 51 835 452
DIČ: 212 080 5291
IČ DPH: SK212 080 5291

 

Kontakt

  Peter Hatina
 +421 903 785 000
  peter@hatina.sk

  Teodor Hatina
 +421 911 631 481
  teodor.hatina@gmail.com

Copyright © 2019 Health and Safety

sk_SK